You are here

Is dictatorship a business? / Is dictatuur een business? / La dictature est-elle un business?

Newsletter 08/10/2011 /ENG/NED/FR

With use of the state resources the Kremlin mafia established in the very centre of Europe a dictatorial regime bearing the characteristics of an occupation power. There is no state government in Belarus because all the power belongs to one tyrant who’s carrying out Moscow’s orders. The Belarusian people are being deprived of their elementary human rights guaranteed by international standards.

In Belarus the Belarusian language, the Belarusian culture and education are being discriminated. Entrepreneurs who make propaganda for and sell books in the Belarusian language are being prosecuted. Human rights activists who defend the rights of the inhabitants of Belarus are being imprisoned. There are no independent medias and in order not to be imprisoned because of their work journalists are forced to seek asylum in Europe. Because their opinions differ from the official points of view people are imprisoned after a falsified trial. It’s enough for a Belarusian to address a representative of the power in Belarusian to be accused of hooliganism and punished with imprisonment!

To whom does the dictatorship in this European country benefit and why is nobody interested in the edification of democracy in Belarus?

First of all this is very profitable for the Kremlin mafia which in fact holds complete sway over the territory of its neighbouring country. It gets economic advantages without spending financial means for supporting the Belarusian social infrastructure. Using the structures of the dictatorial power in Belarus the mafia organises different criminal operations selling arms and other strategic material without risking any international sanctions. The Kremlin has all the power over the Belarusian armed forces and endeavours to integrate those in the Russian military group threatening the European countries.

The Kremlin mafia is trying to re-establish its hegemony in Europe.

Under the influence of the official propaganda and without having the possibility to observe a democratic regime in a European country himself, the ordinary inhabitant of Belarus thinks everything is bad in Europe. Can a Belarusian worker indeed spend half a monthly salary for a Schengen visa? On which basis did European officials determine the high price for a visa for the Belarusian people?

To which purpose did the officials of different European structures spend millions of euros from the budget of European countries for an imitation of democratisation of the dictatorial regime in Belarus?

Why do European politicians spend millions of dollars for doubtful political campaigns by digging into the pockets of European tax-payers, allowing dictator Lukashenko to take new hostages? In order to spend new millions later on trying to buy back Belarusian politicians who are imprisoned in Belarusian prisons?

What is this, a common lack of professionalism or pragmatic interests?

Why don’t the huge means dedicated to the democratic changes in Belarus reach the performers of the programs but instead disappear God knows where? The stolen millions could indeed be used to help ill people, invalids and people who are fleeing from the different dictators and tyrants.

Different European leaders regularly repeated to the Belarusians political refugees that they’re at first concerned by the interests of their own people and only afterwards by the human rights in other countries. But sadly famous Adolf Hitler also started the war on basis of the so-called interests of his own people and the whole world knows how this ended up!

European taxpayers should ask their politicians why the means assigned to European social programs are being donated to dictator Lukashenko!?
How far does Cannibal Lukashenko have to go before all will understand the danger of a dictatorship situated at the European borders?

Is dictatuur een business?

Gebruikmakend van staatsmiddelen heeft de Kremlin maffia een dictatoriaal regime in het centrum van Europa opgericht met de kenmerken van een occupatiemacht. In Belarus bestaat er geen staatsbestuur want alle macht behoort tot één tiran, die de orders van het Kremlin uitvoert. Het Wit-Russische volk wordt de elementaire mensenrechten ontnomen die gegarandeerd zijn door internationale normen. In Belarus bevinden de Wit-Russische taal, de Wit-Russische cultuur en het onderwijs zich in een discriminatiepositie. Ondernemers die zich bezighouden met propaganda en verkoop van boeken in het Wit-Russisch worden strafrechtelijk vervolgd. De mensenrechtenactivisten die de rechten van de inwoners van Belarus verdedigen belanden in de gevangenis. Er bestaan geen onafhankelijke media en om een gevangenisstraf wegens hun werk te vermijden zien journalisten zich gedwongen asiel aan te vragen in Europa. Wegens opinies die verschillen van de officiële standpunten komen mensen in de gevangenis terecht na getrukeerde processen. Het is genoeg dat een Wit-Rus zich richt tot een vertegenwoordiger van de macht in het Wit-Russisch om beschuldigd te worden van hooliganisme en tot een gevangenisstraf veroordeeld te worden!

Wie heeft baat bij een dictatuur in een Europees land en waarom is niemand geïnteresseerd in de opbouw van democratie in Belarus?

Dit is vooraleer voordelig voor de Kremlin maffia die de facto de hele macht heeft over het grondgebied van haar buurland. Die krijgt economische voordelen zonder financiële middelen uit te geven voor steun aan de sociale infrastructuur van Belarus. Gebruikmakend van de structuren van de dictatoriale macht in Belarus organiseert de maffia verschillende criminele operaties voor de verkoop van wapens en ander strategisch materieel zonder internationale sancties te riskeren. Het Kremlin heeft alle macht op de Wit-Russische legerkrachten en probeert die te integreren in de Russische militaire groepering die de Europese landen bedreigt.

De Kremlin maffia probeert haar hegemonie in Europa te herstellen.

Onder invloed van de officiële propaganda en zonder mogelijkheid om zelf een democratisch regime waar te nemen in een Europees land denkt de gemiddelde inwoner van Belarus dat alles slecht is in Europa. Kan een Wit-Russische arbeider inderdaad een half maandloon uitgeven aan een Schengenvisum? Op basis van welke berekeningen hebben de Europese ambtenaren de hoge prijs bepaald voor een visum voor de Wit-Russen?

Met welk doel hebben de ambtenaren van de verschillende Europese structuren miljoenen euro’s van het budget van de Europese landen uitbesteed aan een imitatie van democratisering van het dictatoriaal regime in Belarus?

Waarom geven Europese politici miljoenen dollars uit voor twijfelachtige politieke campagnes die dictator Loekasjenko het mogelijk maken nieuwe gijzelaars te nemen door in de zakken van de Europese belastingbetalers te duiken? Om daarna nieuwe miljoenen uit te geven om de Wit-Russische politici terug te kopen die zich achter de tralies van de Wit-Russische gevangenissen bevinden?

Wat is het dan, een banaal gebrek aan professionalisme of een pragmatische interesse?
Waarom bereiken de enorme middelen die uitgegeven worden ten voordeel van de democratische veranderingen in Belarus niet de uitvoerders van de programma’s maar verdwijnen God weet waar? Men zou inderdaad de gestolen miljoenen kunnen gebruiken om de zieken, de invaliden en de mensen die op de vlucht zijn voor dictators en tirannen te helpen.

Verschillende Europese leiders hebben tegen de Wit-Russische politieke vluchtelingen regelmatig herhaald dat ze eerst geïnteresseerd zijn in hun eigen volk en pas daarna in de mensenrechten in andere landen. De triestig beruchte Adolf Hitler is zo de oorlog begonnen op basis van de zogezegd interesses van zijn eigen volk. De hele wereld weet hoe dit verhaal geëindigd is!

De Europese belastingbetalers moeten hun politici de vraag stellen waarom de middelen bestemd voor de sociale programma’s van de Europeanen worden uitgegeven aan dictator Loekasjenko!?

Hoe ver moet de kannibaal Loekasjenko nog gaan voor iedereen het gevaar van een dictatuur gelegen aan de grenzen van Europa begrijpt?

La dictature est-elle un business?

Utilisant les ressources de l’état, la maffia du Kremlin a établi au centre de l’Europe un régime dictatorial portant les caractéristiques d’un pouvoir d’occupation. Il n’existe aucune forme de gouvernement d’état en Biélorussie car tout le pouvoir appartient à un seul tyran qui exécute les ordres du Kremlin. Le peuple biélorusse est privé des droits humains élémentaires garantis par les normes internationales. En Biélorussie, la langue biélorusse, la culture biélorusse et l’enseignement se trouvent dans une position de discrimination. Les entrepreneurs qui s’occupent de propagande et de vente de livres en langue biélorusse font l’objet de poursuites pénales. Les activistes des droits de l’homme qui défendent les droits des habitants de la Biélorussie sont en prison. Il n’y a pas de mass-médias indépendants et pour ne pas se retrouver en prison à cause de leur travail, les journalistes sont contraints de demander l’asile en Europe. À cause de leurs opinions différant des points de vue officiels, des gens se retrouvent en prison suite à un procès truqué. Il suffit qu’un Biélorusse s’adresse à un représentant du pouvoir en langue biélorusse pour être accusé de hooliganisme et puni d’une peine d’emprisonnement!

À qui profite la dictature dans ce pays européen et pourquoi personne n’est-il intéressé par l’édification de la démocratie en Biélorussie?

Ceci est avant tout avantageux pour la maffia du Kremlin qui a de fait tout le pouvoir dans le territoire du pays voisin. Elle retire des avantages économiques sans dépenser de moyens financiers pour le soutien de l’infrastructure sociale biélorusse. Utilisant les structures du pouvoir dictatorial en Biélorussie, la maffia organise diverses opérations criminelles de vente d’armes et d’autre matériel stratégique sans risquer de sanctions internationales. Le Kremlin a tout le pouvoir sur les forces armées biélorusses et s’efforce de d’intégrer celles-ci dans le groupe militaire russe menaçant les pays européens.

La maffia du Kremlin essaie de rétablir son hégémonie en Europe.

Sous l’influence de la propagande officielle et sans avoir la possibilité d’observer lui-même un régime démocratique dans un pays européen, l’habitant moyen de la Biélorussie estime que tout est mauvais en Europe. Un ouvrier biélorusse peut-il en effet sacrifier un demi-salaire mensuel pour un visa de Schengen? Sur base de quels calculs les fonctionnaires européens ont-ils défini le prix élevé du visa pour les Biélorusses?

Dans quel but les fonctionnaires des différentes structures européennes ont-ils consacré des millions d’euros du budget des pays européens à l’imitation de démocratisation du régime dictatorial en Biélorussie?

Pourquoi les politiciens européens, puisant dans les poches des contribuables européens, dépensent-ils des millions de dollars pour des campagnes politiques douteuses qui permettent au dictateur Loukachenko de prendre de nouveaux otages? Pour ensuite dépenser de nouveaux millions pour acheter les politiciens biélorusses se trouvant derrière les barreaux des prisons biélorusses?

De quoi s’agit-il donc, d’un manque de professionnalisme banal ou d’intérêts pragmatiques?

Pourquoi les moyens énormes consacrés aux changements démocratiques en Biélorussie n’atteignent-ils pas les exécutants des programmes mais disparaissent Dieu sait où? En effet, on pourrait consacrer les millions volés à aider les malades, les invalides et les gens qui fuient les divers dictateurs et tyrans.

Divers dirigeants des pays européens ont régulièrement répété aux réfugiés politiques biélorusses qu’ils sont d’abord concernés par les intérêts de leur propre peuple et seulement ensuite par les droits de l’homme dans les autres pays. En effet, le tristement célèbre Adolphe Hitler a aussi commencé la guerre en se basant sur les soi-disant intérêts de son propre peuple. Le monde entier sait comment cela s’est terminé!

Les contribuables européens doivent demander à leurs politiciens pourquoi les moyens destinés aux programmes sociaux des Européens sont donnés au dictateur Loukachenko!?

Que doit faire le cannibale Loukachenko pour que tous comprennent le danger d’une dictature située aux frontières de l’Europe?

Навіны Беларусі: 
Навіны дыяспары: 
У сьвеце: