Беларусы пікетавалі будынак Рады Эўропы

plakat15102012sm.jpgНекалькі беларускіх актывістаў з Бэльгіі, Нямеччыны ды Францыі пікетавалі будынак Рады Эўропы у Брусэлі. Сёньня міністры замежных справаў краінаў ЭЗ вырашалі пытаньне працягу санкцыяў супраць беларускіх уладаў.

Прысутныя трымалі плякат з надпісамі «Толькі ідыёт можа даваць грошы Лукашэнку,,, альбо Пуцін?», «Лукашэнка — марыянэтка крамлёўскай мафіі», «Свабоду палітвязьням» ды раздалі некалькі соцень інфармацыйных бюлетэняў, дзе заклікалі не скасоўваць эканамічныя санкцыі супраць беларускага рэжыму.

P15102012-1.jpg

plakat15102012.jpg

Пікет быў арганізаваны актывістамі Беларуска-Эўрапейскага Задзіночаньня. Кіраўнік беларускай эміграцыйнай арганізацыі Зьміцер Піменаў сказаў Свабодзе:

«Вырашалася таксама пытаньне ці пакінуць у „чорным“ візавым сьпісе Эўразьвязу цяперашняга міністра замежных справаў Беларусі Ўладзімера Макея і мы дамагаемся, каб пакінуць яго ў гэтым сьпісе. Ён заслугоўвае таго, каб ня мець магчымасьці наведваць ЭЗ».

Да пікетоўцаў падыходзіў былы часовы Павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, які, як адзначае Зьміцер Піменаў, «размаўляў з намі па-беларуску».

P15102012-2.jpg

Радыё Свабода

Ідыёты і дыктатары, дыктатары і палітыкі, палітыкі-бізнэсмэны

У самым цэнтры Эўропы, у Рэспубліцы Беларусь, у турмах сядзяць палітычныя зьняволеныя. Іхняя віна ў тым, што яны паўсталі супраць злачыннаму рэжыму пад назвай Пуцінізм. Гэты крывавы рэжым стаў лягічным працягам такіх рэжымаў як ленінізм, сталінізм і гітлерызм. І калі апошні быў асуджаны, то рэжым Леніна-Сталіна, галоўны партнёр нацысцкага рэжыму, трансфармаваўся ў рэжым Пуціна-КДБ.

Рэспубліка Беларусь стала палігонам для гэтага рэжыму. Тут адбываецца апрабацыя ўсіх злачынных паліттэхналогій, якія дазваляюць умацоўвацца крамлёўскай імпэрыі. У выніку прымяненьня сучасных паліттэхналогій і СМІ, якія належаць пракрамлёўскім алігархам, на чале Беларусі быў пастаўлены чалавек, што стаў выканаўцам жаданьняў спецслужбаў Расеі. Першымі вынікамі антыдзяржаўнага кіраваньня стала забарона карыстання гістарычнай нацыянальнай сымболікай беларускай дзяржавы і закон аб дзяржаўнай мове, які паставіў мову тытульнай нацыі - беларускую мову - у дыскрымінацыйнае становішча адносна расейскай мовы.

Чалавек, які быў пасаджаны ў крэсла кіраўніка Беларусі, панічна баіцца любых загадаў з крамля і бясьпярэчна іх выконвае. Інтэлектуальныя здольнасьці і хворыя амбіцыі не дазваляюць яму зразумець, што ўсё, што ён робіць паводле каманды крамлёўскіх куратараў, вядзе краіну да катастрофы з далейшым паглынаньнем тэрыторыі незалежнай дзяржавы Беларусі Расейскай імпэрыяй.

На жаль, палітыкі Эўропы і сьвету да гэтага часу аказваюцца ня ў стане правільна ацаніць сытуацыю ў Беларусі. Таму, ня вызначыўшы галоўнай праблемы, выносяць памылковыя рашэньні і прымаюць непатрэбныя рэзалюцыі, якія, па вялікаму рахунку, і не працуюць. Усё гэта дазваляе злачыннаму рэжыму існаваць і ўмацоўвацца.

Бяспрынцыповасьць палітычных чыноўнікаў, або жаданьне атрымаць імгненныя выгоды, дае магчымасьць беспакарана перасьледваць людзей, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Чыноўніцкі апарат Эўразьвязу ня ў стане супрацьстаяць зухаватасьці крамлёўскіх злачынцаў, што дазваляе ім беспакарана зьдзяйсьняць свае супрацьпраўныя дзеяньні і быць рупарам дыктатарскай улады на міжнародным узроўні.

Сёньня палітыкі Эўропы вырашаюць лёс «неўязнога» і ўключанага ў "чорны сьпіс" Эўразьвязу міністра замежных справаў Беларусі Уладзімера Макея, які раней займаў пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь. Паводле дадзеных, апублікаваных у Афіцыйным часопісе ЭЗ, усе фінансавыя і эканамічныя актывы злачыннай ўлады, якія знаходзяцца пад кантролем Макея, падлягаюць замарозцы. Акрамя гэтага, Макея трэба пазбавіць доступу да іншых фінансавых і эканамічных актываў на тэрыторыі Эўразьвязу. Нагадаем, што гэты чыноўнік быў адным з галоўных ініцыятараў арыштаў кандыдатаў на пасаду прэзыдэнта ў 2010 годзе. Калі эўрапейскія чыноўнікі выкрасьляць гэтага «касіра банды» з «чорнага сьпісу», то гэта можна лічыць перамогай злачыннай улады. Гэта можа даць новы віток парушэньня правоў чалавека і рэпрэсій супраць дэмакратычных актывістаў у Беларусі.

Пакуль у беларускіх турмах застаюцца палітвязьні, пакуль мова і культура тытульнай нацыі дыскрымінаваныя, пакуль дэмакратычныя нормы і правы чалавека ігнаруюцца ў Рэспубліцы Беларусь, эўрапейскія палітыкі ня маюць маральнага права садзіцца за стол перамоваў з прадстаўнікамі ад псэўда-беларускага рэжыму.

Міжнародны бізнэс і банкіры павінны ведаць і памятаць, што народ Беларусі не нясе адказнасьці за незварот выдаткаваных злачыннаму рэжыму крэдытаў і інвестыцыяў у выпадку яго зьвяржэньня.

Толькі прынцыповасьцю і пасьлядоўнасьцю можна перамагчы любую злачынную сыстэму і любы аўтарытарны рэжым!

Радыё Свабода

Idiots and dictators, dictators and politicians, politicians and businessmen

There are political prisoners in the very heart of Europe, in the Republic of Belarus. Their crime is that they opposed the criminal regime called Putinism. This bloody regime was a logical continuation of such regimes as Leninism, Stalinism and Hitlerism. If the latter has been condemned, the regime of Lenin and Stalin, main partner of the Nazi regime, transformed itself into a Putin - KGB regime.

The republic of Belarus became a testing ground for this regime, where they try out all their criminal political technologies and doing so make the Kremlin Empire stronger. As a result of the use of modern political technologies and media owned by pro-Kremlin oligarchs, a man was put at the head of Belarus who started to carry out the desires of the Russian secret services. The first results of this anti-state government was a ban on the use of the historical national symbols of the Belarusian state and a law on the state language discriminating the language of the titular nation – the Belarusian language – towards the Russian language.

The man who was put in the seat of head of Belarus, shows a panic fear for any orders issued by the Kremlin and unconditionally fulfills them. His intellectual abilities and painful ambitions don’t allow him to understand that what he’s doing upon orders of the Kremlin curators, leads the country to a disaster, with the subsequent swallowing of the territory of the independent state of Belarus by the Russian Empire.

Unfortunately, politicians in Europe and the world are still not able to properly assess the situation in Belarus. Therefore, without identifying the main problem, they take erroneous decisions and useless resolutions, which in principle don’t work, what makes it possible for the criminal regime to exist and grow.

The lack of principles of the political officials or the pursuit of immediate benefits allows impunity to persecute the people who are fighting for democracy and human rights in Belarus. The bureaucratic apparatus of the EU is not able to resist the maneuvers of the Kremlin criminals, what allows them to carry out their illegal acts in all impunity and to be the speaking-trumpet of the dictatorial power at an international level.

Today, European politicians decide the fate "of banned" minister of Foreign affairs of Belarus Vladimir Makey, formerly occupying the post of head of the Presidential Administration of the republic Belarus and included in the "black list" of the European Union. According to data published in the Official Journal of the EU, all financial and economic assets of the criminal authorities which are under the control of Makey, should be frozen. In addition Makey should be denied access to other financial and economic assets on the territory of the EU. Remember that this official was one of the main initiators of the arrest and imprisonment of the presidential candidates in 2010. If European officials cross out this "cashier of the gang" from the "black list", it will be seen as a victory by the criminal authorities, what will provoke a new round of human rights violations and repression against democratic activists in Belarus.

As long as there will be political prisoners in Belarusian jails, as long as the language and culture of the titular nation will be discriminated, as long as the democratic norms and human rights will be ignored in the Republic of Belarus, European politicians have no moral right to sit at the negotiating table with representatives of the pseudo-Belarusian regime.

International businessmen and bankers should know and remember that the people of Belarus are not liable for not paying back the loans and investments granted by the criminal regime in the event of its overthrow.

Only a principled and consistent attitude can defeat any criminal system and any authoritarian regime!

Idiots et dictateurs, dictateurs et politiciens, politiciens – hommes d’affaires

Il y a des prisonniers politiques en plein centre de l’Europe, en république de Belarus. Leur crime est de s’être opposés au régime criminel appelé poutinisme. Ce régime sanguinaire est devenu le prolongement logique du léninisme, du stalinisme et du régime hitlérien. Si ce dernier a été condamné, le régime de Lénine et Staline, principal partenaire du régime nazi, s’est transformé en régime de Poutine - KGB.

La République de Belarus est devenue le polygone d’essai de ce régime où l’on teste toutes les technologies politiques criminelles, permettant ainsi à l’empire du Kremlin de se renforcer. Suite à l’implémentation des technologies politiques et des mass-médias modernes appartenant aux oligarches partisans du Kremlin, a été placé à la tête du Belarus un homme qui est devenu l’exécutant des volontés des services secrets de la Russie. La première conséquence de cette gestion antiétatique a été l’interdiction d’utiliser la symbolique nationale historique de l’état biélorusse et la loi sur la langue nationale plaçant la langue de la nation en titre, la langue biélorusse, dans une position de discrimination par rapport à la langue russe.

L’homme que l’on a placé sur le siège du dirigeant du Belarus a une peur panique de tous les ordres émanant du Kremlin et les exécute sans mot dire. Ses capacités intellectuelles et ses ambitions maladives ne lui permettent pas de comprendre que tout ce qu’il fait sur ordre des curateurs du Kremlin, mène le pays à la catastrophe, avec l’engloutissement futur du territoire de l’état indépendant du Belarus par l’Empire russe.

Malheureusement, les politiciens européens et du monde entier ne sont jusqu’à présent pas en état d’évaluer correctement la situation en Belarus. C’est pourquoi, sans définir le problème principal, ils prennent des décisions erronées et des résolutions inutiles qui en principe ne fonctionnent pas, ce qui permet au régime criminel d’exister et de se renforcer.

Le manque de principes des fonctionnaires politiques ou la poursuite d’avantages immédiats donne la possibilité de persécuter impunément les gens qui luttent pour la démocratie et les droits de l’homme en Belarus. L’appareil d’état de l’Union européenne n’est pas en état de s’opposer aux manœuvres des criminels du Kremlin, ce qui leur permet de commettre impunément leurs actions illégales et d’être le porte-voix du pouvoir dictatorial au niveau mondial.

Aujourd’hui, les politiciens européens décident du sort du ministre des affaires étrangères du Belarus Makeï, «interdit d’entrée» en Europe, qui occupait précédemment le poste de chef de l’administration du président de la république du Belarus et est repris sur la "liste noire " de l’Union européenne. Selon les données publiées dans le Journal officiel de la Communauté européenne, tous les actifs financiers et économiques du pouvoir criminel qui se trouvent sous le contrôle de Makeï devraient être gelés. En outre, Makeï doit se voir interdire l’accès aux autres actifs financiers et économiques sur le territoire de l’Union européenne. Rappelons que ce fonctionnaire était l’un des principaux initiateurs des arrestations et de l’emprisonnement des candidats à la présidence en 2010. Si les fonctionnaires européens rayent le «caissier de la bande» de la «liste noire», ceci sera considéré comme une victoire du pouvoir criminel, ce qui provoquera une nouvelle spirale de violations des droits de l’homme et de répressions contre les activistes démocratiques en Biélorussie.

Tant qu’il restera des prisonniers politiques dans les prisons biélorusses, tant que la langue et la culture de la nation en titre seront discriminées, tant que les normes démocratiques et les droits de l’homme seront ignorés en Belarus, les politiciens européens n’ont pas le droit moral de s’asseoir à la table des négociations avec les représentants du régime pseudo-biélorusse.

Le monde des affaires internationales et les banquiers doivent savoir et se rappeler que le peuple de Belarus n’est pas responsable du non remboursement des crédits et investissements accordés au régime criminel si celui-ci était renversé.

Seuls la fermeté de principes et l’esprit de conséquence sont à même de vaincre tout système criminel et tout régime autoritaire!

Навіны дыяспары: