Інфармацы пікет у Брусэлі

Пікет быў лагічнай рэакцыяй на непаслядоўныя дзеяньні палітыкаў ПАРЭ якія без відзімых прычын вярнулі маскоўскіх тэрарыстаў у структыры палітычнай улады Эўропы. Пікет быў арганізаваны Радным БНР у Бельгіі . Удзел у пікеце прынялі актывісты беларускай, украінскай і грузінскай дыяспары.

Інфармацы пікет у Брусэлі

Да пікета далучыўся вядомы беларускі палітык Андрэй Санінікаў які прынёс у падарунак свае кнігі.

20190627_154642.jpg

Украінскія дыпламаты прыйшлі падзякаваць удзельнікам маніфестацыі за іх актыўную палітычную пазыцыю. Таксама паходзілі прадстаўнікі Літвы, Польшы і Грузіі каб маральна падтрымаць учаснікаў палітычнай акцыі і выказаць сваю салідарнасьць.

Пад час пікету была распасюджана вялікая колькасьць інфармацыйных бюлетэней, са зместам якіх можна азнаёміцца ніжэй.

ПАРЕ кличе московських терористів до Європи

Протягом усієї своєї історії російська імперія вела політику агресії і терору по відношенню до своїх сусідів. Росія завжди була і залишається ініціатором збройних конфліктів і воєн, постійною загрозою світовій спільноті. Використовуючи продажність політиків і різні загрози щодо своїх опонентів на дипломатичному фронті, кремлівська мафія диктує свої умови і веде свою криваву гру.

Останні події в світі показують, що російські терористи для досягнення своїх планів готові проливати кров у будь-якій кількості і в будь-якій частині планети. Будь-яку спробу розв'язати проблему дипломатичним шляхом вони сприймають як слабкість, і їх дії по відношенню до своїх опонентів стають більш агресивними і цинічними. З останніх подій добре видно, що путінська банда не готова до нормальних і цивілізованих переговорів. І в той же час, європейські політики не готові бути послідовними і рішучими у відстоюванні законів, демократичних принципів, і створення безпеки на Європейському континенті.

Кремлівські терористи продовжують проливати кров, захоплювати заручників, розпалювати війни і сіяти хаос і беззаконня, а політики Європи, в обов'язки яких входить забезпечення миру і безпеки, наполегливо роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається, тим самим руйнуючи принципи демократії і мирного співіснування. Європейські політики створили для себе нічим не виправдані матеріальні блага і для виконання їх готові співпрацювати з кривавими режимами і різного роду політичними терористами. Замість боротьби з агресором політики євроструктур готові влаштувати цинічний торг безпекою і майбутнім Європи з кремлівської мафією.

Запускаючи путінську банду в європейські структури, вони стають співучасниками збройного захоплення Української території, щоденної загибелі громадян України, винними у знищенні російськими терористами цивільного літака в небі України, захоплення військової української техніки і заручників. Створюється враження, що політики європейських структур змагаються в цинізмі і в намаганні догодити кремлівським терористам, створюючи їм максимум комфорту для ведення гібридної агресії проти європейської спільноти.

Політика загравання з диктаторами, спроби подружитися з агресором не нові на європейському континенті. У ХХ столітті вони вже коштували людству понад 50 мільйонів життів.

Після страшної війни була вибудувана ефективна політика і система безпеки, побудована насамперед на тих цінностях, на яких і заснований Європейський Союз. Підтримка громадянського суспільства та демократичних сил в пострадянських країнах, гарантія їх свободи і суверенітету - одна з базових основ миру на континенті. Вільні і незалежні демократичні держави - основа стабільності і миру, добробуту жителів Європи. В останні роки спостерігаються спроби, під виглядом "real politics" ревізіонувати базові європейські цінності, поставивши на перше місце в європейській політиці цинізм і прагматизм. Уже в відкриту в Брюссель запрошують кремлівську маріонетку Лукашенко. Згортаються програми підтримки незалежної преси, громадянського суспільства, демократичних політичних партій в Білорусі. З чиновників диктатора, винних у політичних репресіях, знімаються накладені раніше санкції. За рахунок європейських платників податків в "останній диктатурі Європи" влаштовуються "спортивні" ігрища з виразним корупційним слідом. Політики намагаються не помічати, що спортивна мафія вперто веде співпрацю з країнами, які відкрито ігнорують демократію та принципи гуманізму.

Для проведення літніх європейських ігор була обрана країна, яка протягом останніх 25 років вважається останньою диктатурою Європи. Маріонетка Кремля Лукашенко знаючи, що його московський патрон стане на захист його політичних і кримінальних злочинів, все цинічніше ігнорує права людини. Маріонетковий режим продоують вбивати людей, які не вчинили злочину, та не дає їм права детально розібратися в їх невинності. У тюрмах містяться патріоти за політичні переконання: Sviataslaw Baranovich.Taras Avataraw. Aliess Jurkojc. Illia Valavik. Zmicier Palienka. Zmicier Cehanovich. Mihas Zhamchuzny.Vadzim Bojka. Pilip Ivanow. Суди виносять вироки бездоказових фактів злочину, пов'язаного із вживанням наркотиків.
 
За всім цим стоїть або абсолютне нерозуміння реалій сучасного світу, або цинізм і бажання робити гроші за всяку ціну. Ціна цих дій і грошей - нещастя, страждання і кров ні в чому не винних людей. Ці гроші не принесуть щастя Європі, а цинізм і прагматизм зруйнують в результаті не тільки ідеали, але тендітну стабільність сьогоднішнього дня.

Наша байдужість дозволяє політикам нас принижувати! Пам'ятаймо про це!

The PACE calls on Muscovite terrorists in Europe

Throughout its history, the Russian empire has pursued a policy of aggression and terror against its neighbours. Russia has always been and remains an initiator of armed conflicts and wars, a constant threat to the world community. Using the venality of politicians and various threats against his opponents on the diplomatic front, the Kremlin mafia dictates its conditions and leads its bloody game.

The latest events in the world show that Russian terrorists are willing to shed blood in large numbers and in any part of the planet in order to realize their plans. They perceive as a weakness any attempt to solve the problem by diplomacy and their actions towards their opponents become more and more aggressive and cynical. Recent events have clearly shown that Putin's gang is not ready for normal, civilized negotiations. At the same time, European politicians are not ready to demonstrate coherence and determination to uphold democratic laws and principles or to ensure the security of the European continent. Kremlin terrorists continue to shed blood, take hostages, foment wars and sow chaos and anarchy, and European politicians, whose responsibilities include ensuring peace and security, go on pretending that nothing terrible is happening, thereby annihilating the principles of democracy and peaceful coexistence. European politicians have created for themselves unjustified material needs and to satisfy them, they are ready to cooperate with bloody regimes and political terrorists of various factions. Instead of fighting against the aggressor, the politicians of the European structures are ready to organize a cynical haggling with the Kremlin mafia on the security and the future of Europe.

By launching Putin's gang into European structures, they are accomplices to the armed occupation of Ukrainian territory, the daily death of Ukrainian citizens. They become guilty of the destruction by Russian terrorists of a civilian plane in the Ukrainian air space, the taking of Ukrainian military equipment and hostages. It looks like the politicians of the European structures are cynically and diligently competing to please the Kremlin terrorists, providing them with maximum comfort to carry out a hybrid aggression against the European community.
The policy consisting of flirting with dictators and attempting to build friendships with the aggressor is not new to the European continent. In the twentieth century already, it cost humanity more than 50 million lives. After the terrible war, an effective policy and a security system were put in place, based mainly on the values upon which the European Union was founded. Supporting civil society and democratic forces in post-Soviet countries as well as guaranteeing their freedom and sovereignty are the basic foundations of peace on the continent. Free and independent democratic states form the basis for stability, peace and the well-being of Europeans. In recent years, under the pretext of "Realpolitik", attempts have been made to revise basic European values, placing cynicism and pragmatism at the forefront of European politics.

The Kremlin puppet Lukashenko has now openly been invited to Brussels. Support programs for an independent press, civil society and democratic political parties in Belarus are running out of steam. The sanctions previously imposed on the dictator's officials, who are responsible for political repressions, have been cancelled. At the European taxpayers’ expense, the "last dictatorship in Europe" organizes "sports" games in an atmosphere of obvious corruption. Politicians try not to notice that the sports mafia is engaged in stubborn cooperation with countries that openly ignore democracy and the principles of humanism. A country considered for 25 years as the last dictatorship in Europe has been chosen for the European Summer Games. Knowing that his Moscow boss will defend his political and common law crimes, the Kremlin puppet Lukashenko ignores human rights more and more cynically. The puppet regime continues to kill people who have committed crimes and does not give them the right to understand the accusations in detail. Patriots are imprisoned for their political convictions: Sviataslaw Baranovich.Taras Avataraw. Aliess Jurkojc.Illia Valavik. Zmicier Palienka. Zmicier Cehanovich. Mihas Zhamchuzny. Vadzim Bojka. Pilip Ivanow.

Courts pronounce unsubstantiated sentences on so-called drug-related crimes.
Behind all this lies either an absolute lack of understanding of the realities of the modern world or cynicism and a desire to make money at any price. The price of these actions and this money is the woe, the suffering and the blood of innocents. This money will not make Europe happy and cynicism and pragmatism will eventually destroy not only the ideals, but also the present fragile stability.

Our indifference allows politicians to humiliate us! Remember this!

L’APCE appelle les terroristes moscovites en Europe

Au cours de toute son histoire, l'empire russe a mené une politique d'agression et de terreur à l'égard de ses voisins. La Russie a toujours été et reste un initiateur de conflits armés et de guerres, une menace constante pour la communauté mondiale. Utilisant la vénalité des politiciens et diverses menaces contre ses adversaires sur le front diplomatique, la mafia du Kremlin dicte ses conditions et mène son jeu sanglant.

Les derniers événements dans le monde montrent que les terroristes russes sont prêts à verser du sang en grande quantité et dans n'importe quelle partie de la planète pour réaliser leurs plans. Ils perçoivent comme une faiblesse toute tentative de résoudre le problème par la diplomatie et leurs actions envers leurs adversaires deviennent de plus en plus agressives et cyniques. Les événements récents ont clairement démontré que le gang de Poutine n'est pas prêt à des négociations normales et civilisées. Simultanément, les responsables politiques européens ne sont pas prêts à faire preuve de cohérence et de détermination pour faire respecter les lois et les principes démocratiques ni pour assurer la sécurité du continent européen. Les terroristes du Kremlin continuent de verser du sang, de prendre des otages, de fomenter des guerres et de semer le chaos et l'anarchie, et les politiciens européens dont les responsabilités consistent notamment à assurer la paix et la sécurité, s’obstinent à prétendre qu'il ne se passe rien de terrible, annihilant ainsi les principes de démocratie et de coexistence pacifique. Les politiciens européens se sont créés des besoins matériels injustifiés et, pour les satisfaire, ils sont prêts à coopérer avec des régimes sanglants et des terroristes politiques de diverses factions. Au lieu de lutter contre l'agresseur, les politiciens des structures européennes sont prêts à organiser un marchandage cynique avec la mafia du Kremlin sur la sécurité et l'avenir de l'Europe.

En lançant le gang de Poutine dans les structures européennes, ils deviennent complices de l’occupation armée du territoire ukrainien, de la mort quotidienne de citoyens ukrainiens. Ils deviennent coupables de la destruction par les terroristes russes d'un avion civil dans le ciel de l'Ukraine, de la prise de matériel militaire ukrainien et d'otages. Il semble que les politiciens des structures européennes rivalisent de cynisme et de diligence pour de plaire aux terroristes du Kremlin, leur procurant un maximum de confort pour mener une agression hybride contre la communauté européenne.

La politique consistant à flirter avec les dictateurs et les tentatives de tisser des liens d'amitié avec l'agresseur n’est pas une nouveauté sur le continent européen. Au vingtième siècle déjà, elle a coûté plus de 50 millions de vies à l’humanité. Après la terrible guerre, une politique efficace et un système de sécurité ont été mis en place, s’appuyant principalement sur les valeurs sur lesquelles l’Union européenne a été fondée. Le soutien de la société civile et des forces démocratiques dans les pays post-soviétiques ainsi que la garantie de leur liberté et de leur souveraineté sont les fondements de base de la paix sur le continent. Des états démocratiques libres et indépendants forment la base de la stabilité et de la paix, du bien-être des Européens. Ces dernières années, sous le prétexte de «realpolitik», des tentatives ont été faites pour réviser les valeurs européennes de base, en plaçant le cynisme et le pragmatisme au premier plan de la politique européenne.

Déjà on invite ouvertement à Bruxelles la marionnette du Kremlin, Loukachenko. Les programmes de soutien à une presse indépendante, à la société civile et à des partis politiques démocratiques en Biélorussie s'essoufflent. On annule les sanctions imposées précédemment aux fonctionnaires du dictateur, responsables de répressions politiques. Aux dépens des contribuables européens, on organise dans la «dernière dictature en Europe» des jeux «sportifs» dans une atmosphère de corruption évidente. Les politiciens s’efforcent de ne pas remarquer que la mafia du sport mène une coopération obstinée avec des pays qui ignorent ouvertement la démocratie et les principes de l'humanisme. Pour les Jeux européens d'été, on a choisi un pays considéré depuis 25 ans comme la dernière dictature en Europe. Sachant que son patron moscovite défendra ses crimes politiques et de droit commun, la marionnette du Kremlin Loukachenko ignore de plus en plus cyniquement les droits de l'homme. Le régime fantoche continue de tuer des personnes qui ont commis des délits et ne leur donne pas le droit d’étudier en détail leur culpabilité. Des patriotes sont emprisonnés pour leurs convictions politiques: Sviataslaw Baranovich.Taras Avataraw. Aliess Jurkojc.Illia Valavik. Zmicier Palienka. Zmicier Cehanovich. Mihas Zhamchuzny. Vadzim Bojka. Pilip Ivanow.
Les tribunaux prononcent des peines sans preuves sur de soi-disant crimes liés à la consommation de drogue.

Derrière tout cela se cache soit un manque absolu de compréhension des réalités du monde moderne, soit un cynisme et une volonté de gagner de l'argent à n’importe quel prix. Le prix de ces actions et de cet argent est le malheur, la souffrance et le sang d'innocents. Cet argent ne fera pas le bonheur de l'Europe et le cynisme et le pragmatisme finiront par détruire non seulement les idéaux mais aussi la fragile stabilité actuelle.

Notre indifférence permet aux politiciens de nous humilier! Rappelez-vous ceci!

Навіны Беларусі:

Навіны дыяспары:

У сьвеце: