Iнфармацыйны пікет у Брусэлі

Ў сталіцы Эўразьвяза Брусэлі, адбыўся пікет.

Вядома, што ў бліжайшы час паміж кіраўніком Крамля Пуцінам і яго марыянеткай Лукашэнка будзе падпісана ганебная дамова якая пазбавіць Беларусь астаткаў Незалежнасьці і суверэнітэту.

З мэтай інфармаваньня Эўрапалітыкаў, беларускімі актывістамі Беларуска Эўрапейскае задзіночаньня пры падтрымцы раднага БНР быў зладжаны інфармацыйны пікет насупраць будынка Эўракамісіі.
Да Беларускіх эмігрантаў таксама далучыліся актывісты таварыства Украінцаў Бельгіі.

DSC_0337.JPG

DSC_0354.JPG

DSC_0355.JPG

DSC_0357.JPG

Удзельнікі пікета падтрымоўваюць усіх актыўных і сумленных Беларусаў якія заўтра выйдуць на плошчу Каліноўскага бараніць Беларусь і яе Незалежнасьць якая здабыта крывёй і жыцьцямі беларускіх патрыётаў!

Беларусь будзе вольнай!

Жыве Беларусь!

Прапануем тэкст інфармацыйнага бюлетэна, які быў распаўсюджаны падчас пікета:

НАТО - гарант безпеки Європи!

Європа на сьогоднішній день знаходиться в постійній небезпеці, як в періоди передвоєнного часу. Різні дії і атаки проти європейської безпеки стрясають європейське суспільство. Багато аналітиків і політичні біженці з Білорусі, неодноразово звертали увагу і давали прогнози, що головні координатори терактів і гібридних атак знаходяться за кремлівськими стінами в Москві. Після другої світової війни був засуджений гітлерівський нацизм і тому він перестав бути загрозою миру, але не був засуджений кремлівський комунізм і російське імперське мислення, які були головним інкубатором для створення нацизму в Німеччині. Тому кремль і залишився головним розсадником агресії і тероризму. Не можна забувати, що і китайська влада комуністів виросла на дотаціях московського кремля і теж на сьогоднішній день становить загрозу європейській економічній стабільності.

Як гарант безпеки Європи на кошти європейських платників податків була створена організація ОБСЕ, яка
повинна була забезпечувати гарантії безпеки і миру. Але ми спостерігаємо, що ця організація виконує роль статистів. Вони не хочуть бачити, що росія веде гібридні війни, а часом і відкриту агресію проти Грузії і України, в результаті якої
були окуповані Осетія, Абхазія, півострів Крим і велика територія Донбасу. Окупація відбулося через промосковську політику Януковича і через прагматичне мовчання старої Європи, що сидить, як наркоман, на газовій голці Газпрому, що несе ейфорію надприбутків і застилало їм очі на нову реальність. ігнорування факту порушення Росією Будапештського меморандуму, з боку інших його підписантів, розв'язало нову гонку озброєнь і відкрило кремлівським терористам шлях ядерного шантажу.

В результаті бездіяльності і зради демократичних цінностей, політиками Європи, в Україні загинули і продовжують гинути тисячі жителів європейської країни. даний факт схиляє до думки, що громадяни ЄС не можуть відчувати себе в безпеці, так як європейські політики і структури, що відповідають за безпеку, прийняли капітуляцію перед агресією путина і його газпромівської мафією.

Деякі лідери країн Європи зайняли позицію саботажу НАТО, яка є головним стримуючим фактором агресії імперських неосталіністів з московського кремля.

Путінська кліка, також шантажем і погрозами примушує білоруське уряд увійти до складу Росії. Можливо, 8 грудня 2019 відбудеться політичний аншлюс, який позбавить Республіку Білорусь залишків незалежності і суверенітету. Політичний аншлюс Білорусі, наближає впритул до кордонів країн ЄС тероризм і ядерну загрозу, а також можливість отримати справжнісіньку війну безпосередньо на кордонах ЄС. Якщо війна на Донбасі і окупація Криму Росією були на видаленні від кордонів ЄС, то в разі фактичної окупації Білорусі, війна вільного світу проти кремлівської тиранії торкнеться безпосередньо і прикордонні держави Європейського союзу.

Білоруси будуть чинити опір анексії, аж до збройного опору проти російської агресії, за свою волю, за свій суверенітет, за свою незалежність, за своє право бути в сім'ї європейських народів, а не в болоті кремлівських імперських ілюзій!

Протягом 25 років, чиновники різних європейських структур проявляли вражаючу прагматичну короткозорість і небажання бачити кричущі порушення законів і прав людини з боку прокремлівського режиму Лукашенко. Це привело нас до тієї кризи, що ми маємо на сьогоднішній день. Було б логічним, щоб злочинці, які порушують власні закони про виборах, яких фактично 25 років не існує в Білорусі, були б позбавлені права в'їзду в країни ЄС. Цей крок убезпечив би жителів Євросоюзу від злочинців ігнорують закони і демократичні цінності.

Білоруські політичні біженці впевнені, що тільки НАТО на сьогоднішній день, може бути гарантом безпеки Європи! Кожен політик який встав на шлях саботажу і ослаблення еффективності діяльності структур північно-атлантичного альянсу стає союзником кремлівського тероризму і ініціатором третій світової війни!

Кожен хто стає союзником Путіна, стає союзником терористів!

Живе Білорусь!

NATO is the guarantor of European security!

Europe is in constant danger today, as in the pre-war period. Various actions and attacks against European security are shaking European society. Many analysts and political refugees in Belarus have repeatedly pointed out and predicted that the main coordinators of terrorist attacks and hybrid attacks are hiding behind the walls of the Moscow Kremlin.

After the Second World War, Nazism was condemned and thus ceased to be a threat to peace, but Kremlin communism and Russian imperial thought, which were the main incubators of Nazism in Germany, have not been condemned. Therefore the Kremlin remained the main nursery for aggression and terrorism. We must not forget that the Chinese communist power developed thanks to subsidies from the Moscow Kremlin and is still a threat to European economic stability.

As a guarantor of European security, the OSCE was created at the expense of European taxpayers to ensure security and peace. But we notice that this organization plays a mere figurative role. It does not want to see that Russia is waging a hybrid war and even sometimes an open aggression against Georgia and Ukraine. As a result, Ossetia, Abkhazia, the Crimean Peninsula and a large part of the Donbass have been occupied. The occupation took place because of Yanukovych's pro-Moscow policy and the pragmatic silence of old Europe, sitting as a drug addict on Gazprom gas, bringing the euphoria of superprofits and veiling their eyes on the new reality. The fact that the other signatories of the Budapest memorandum ignored Russia's violations of it sparked a new arms race and opened the way for nuclear blackmail to Kremlin terrorists.

As a result of the inaction and betrayal of democratic values by European politicians, thousands of people in a European country have perished and continue to perish in Ukraine, suggesting that European citizens can not feel safe because European politicians and security structures capitulated to the aggression of Putin and the Gazprom Mafia. Some European leaders have taken the position to sabotage NATO, which is the main deterrent against the aggression of the imperial Neo-Stalinists of the Moscow Kremlin.

Through blackmail and threats, Putin's clique forces the Belarusian government to become part of Russia. It is possible that on 8 December 2019, there will be a political Anschluss that will deprive the Republic of Belarus of the vestiges of its independence and sovereignty. A political Anschluss of Belarus would be bringing the EU borders closer to terrorism and a nuclear threat, as well as the possibility of launching a real war directly on the EU borders. If the war in the Donbass and the occupation of Crimea by Russia were far from the borders of the EU, in case of de facto occupation of Belarus, the free world war against the tyranny of the Kremlin would directly affect the border states of the European Union.

Belarusians will resist annexation, up to an armed resistance against Russian aggression, for their freedom, their sovereignty, their independence, their right to be part of the family of European peoples and not the swamp of imperial illusions of the Kremlin !

For 25 years, officials of various European structures have shown an astonishing pragmatic short-sightedness and have been reluctant to notice the flagrant violations of laws and human rights by the pro-Kremlin Lukashenko regime. This led us to the crisis we are experiencing today. It would be logical for criminals who violate their own electoral laws, which de facto no longer exist in Belarus since 25 years, to be denied entry into EU countries. This would protect EU residents from criminals who ignore democratic laws and values.

The Belarusian political refugees are convinced that only NATO can today be the guarantor of security in Europe!

Any politician who has embarked on the path of sabotage and who is weakening the effectiveness of the North Atlantic Alliance structures becomes an ally of Kremlin terrorism and an initiator of the Third World War!

All those who become Putin's allies become allies of terrorists!

Long live Belarus!

L’OTAN est le garant de la sécurité en Europe!

L’Europe est aujourd’hui en danger constant, tout comme dans les périodes d’avant-guerre. Diverses actions et attaques contre la sécurité européenne secouent la société européenne. De nombreux analystes et réfugiés politiques du Bélarus ont souligné et prédit à plusieurs reprises que les principaux coordinateurs d'attaques terroristes et d'attaques hybrides se trouvent derrière les murs du Kremlin de Moscou.

Après la Seconde Guerre mondiale, le nazisme hitlérien a été condamné et a donc cessé d'être une menace pour la paix, mais le communisme du Kremlin et la pensée impériale russe, qui étaient les principaux incubateurs du nazisme en Allemagne, n'ont pas été condamnés. Le Kremlin est donc resté le principal foyer d’agression et de terrorisme. Nous ne devons pas oublier que le pouvoir communiste chinois s’est développé grâce aux subventions du Kremlin de Moscou et constitue encore aujourd'hui une menace pour la stabilité économique européenne.

En tant que garant de la sécurité de l’Europe, l’OSCE a été créée aux frais des contribuables européens pour assurer la sécurité et la paix. Mais nous constatons que cette organisation joue un rôle de figurant. Elle ne veut pas voir que la Russie mène une guerre hybride et même parfois une agression ouverte contre la Géorgie et l'Ukraine. En conséquence de quoi l'Ossétie, l'Abkhazie, la péninsule de Crimée et une grande partie du Donbass ont été occupées. L’occupation s’est faite en raison de la politique pro-moscovite de Ianoukovitch et du silence pragmatique de la vieille Europe, assise comme un toxicomane sur le gaz livré par Gazprom, portant l’euphorie des superprofits et leur voilant les yeux sur la nouvelle réalité. Le fait que les autres signataires du mémorandum de Budapest ont ignoré les violations de celui-ci par la Russie a déclenché une nouvelle course aux armements et ouvert aux terroristes du Kremlin la voie du chantage nucléaire.

À la suite de l'inaction et de la trahison des valeurs démocratiques par les politiciens européens, des milliers d'habitants d’un pays européen ont péri et continuent de périr en Ukraine, ce qui fait penser que les citoyens européens ne peuvent pas se sentir en sécurité car les responsables politiques européens et les structures chargées de la sécurité ont capitulé devant l'agression de Poutine et de mafia Gazprom. Certains dirigeants européens ont pris pour position de saboter l'OTAN, qui constitue le principal moyen de dissuasion contre l'agression des néostaliniens impériaux du Kremlin de Moscou.

Par le chantage et les menaces, la clique de Poutine oblige le gouvernement biélorusse à faire partie de la Russie. Il est possible que le 8 décembre 2019 ait lieu un Anschluss politique qui privera la République du Bélarus des vestiges de son indépendance et de sa souveraineté. Un Anschluss politique du Bélarus rapprocherait des frontières de l’UE le terrorisme et une menace nucléaire, ainsi que la possibilité de déclencher une véritable guerre directement aux frontières de l’UE. Si la guerre dans le Donbass et l'occupation de la Crimée par la Russie étaient éloignées des frontières de l'UE, en cas d’occupation de fait du Bélarus, la guerre du monde libre contre la tyrannie du Kremlin affecterait directement les États frontaliers de l'Union européenne.

Les Biélorusses résisteront à l'annexion, jusqu'à la résistance armée contre l'agression russe, pour leur liberté, leur souveraineté, leur indépendance, leur droit de faire partie de la famille des peuples européens et non du marécage des illusions impériales du Kremlin!

Pendant 25 ans, les fonctionnaires des diverses structures européennes ont fait preuve d'une myopie pragmatique étonnante et se sont montrés réticents à constater les violations flagrantes des lois et des droits de l'homme par le régime pro-Kremlin de Loukachenko. Cela nous a conduits à la crise que nous vivons aujourd'hui. Il serait logique que les criminels qui enfreignent leurs propres lois électorales, qui de facto n'existent plus en Bélarus depuis 25 ans, se voient refuser l'entrée dans les pays de l'UE. Ceci protégerait les résidents de l'UE des criminels qui ignorent les lois et les valeurs démocratiques.

Les réfugiés politiques biélorusses sont convaincus que seule l'OTAN peut aujourd'hui être le garant de la sécurité en Europe!

Tout homme politique qui s’est engagé sur la voie du sabotage et de l’affaiblissement de l’efficacité des structures de l’Alliance de l’Atlantique Nord devient un allié du terrorisme du Kremlin et un initiateur de la troisième guerre mondiale!

Tous ceux qui deviennent des alliés de Poutine deviennent des alliés des terroristes!

Vive le Bélarus!

Навіны Беларусі:

Навіны дыяспары: